خواب دیده ام که در جاده در حال رانندگی ام و تابلوهای راهنمایی و رانندگی به صورت واضح جلوی چشمانم است و علایم راهنمایی رانندگی را متوجه میشوم.


علامت های راهنمایی و رانندگی روی تابلو نشان دهنده ی آدم های است که در زندگیتان شما را راهنمایی و نصیحت میکنند.

اگر خواب دیدید که به کلاس های آئین نامه رفته اید و در حال یاد گرفتن علائم راهنمایی و رانندگی هستید نشانه ی این است که فردی در زندگی شماست که شما را راهنمایی می کند و خودتان این را خواسته اید.

البته دیدن اینطور خواب ها ممکن است به دلیل رفتن به کلاس های راهنمایی و رانندگی هم باشد!!!

دیدن تابلوی راهنمایی زرد رنگ نشانه خطری است که شما را تهدید می کند.

تابلوهای نامفهوم نشانه ی کسانی است که در زندگی می خواهند شما را راهنمایی کنند ولی ناآگاه هستند.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید