خواب دیدم که با دوستانم و خانواده به یک سالن سینمای بزرگ رفته ام و فیلمی روی پرده سینما در حال اکران است و من غرق فیلم شده ام.


اگر خواب ببینید که به سینما می روید یا کسی از دوستان و آشنایان شما را دعوت به دیدن فیلم در سینما می کند و یا با کسی در حال رفتن به سینما هستید، دست به عملی می زنید که هیچ سودی برای شما ندارد.

سینما در خواب نشانه ی کارهای سرگرمی است.


تعبیر خواب بیرون آمدن از سینما

اگر خواب دیدید که از سالن سینما بیرون آمدید نشانه ی خلاصی از ماجرایی است و یا خود را از ماجرایی بیرون می کشید.

و اگر خواب دیدید به همراه افرادی وارد سینما می شوید، در کاری هیجانی و پر از جنجال دخالت می کنید که هیچ ربطی به شما ندارد.

اگر از سینما خوشحال و خندان بیرون آمدید مشکل و موضوع مربوط به خانواده شما را ناراحت میکنید.

اگر دیدید که ناراحت از سینما بیرون آمدید باعث راضی شدن و خوشحالی شما می شود.

اگر دیدید خودتان یک فیلم اکران کرده اید و فیلمی را به دیگران نشان می دهید، نشانه ی این است که شما دروغ می گویید و کسانی را گول می زنید.


تعبیر خواب بازیگر سینما شدن

اگر خواب دیدید که در فیلمی بازی میکنید و بازیگر شده اید، مردم در مورد شما حرف می زنند و حرف مردم پشتتان است.