خواب دیدم که سوار موتور شده ام و در خیابان ها ویراژ می روم و فریاد میزنم و خیلی لذت بخش است. و همچنین خواب هایی مشابه این که ذوق و خوشحالی خرید یا داشتن موتور را داشته باشید.

تعبیر خواب موتورسواری دونفره

اگر خواب دیدید که با همسر و عشق خود سوار موتورسیکلت شده اید نشانه این است که با هیجان های زیادی روبه رو خواهید شد.


عکس نوشته تعبیر خواب موتورسواری


از خاصیت های موتور اول عشق به سرعت و دوم حوادث ناگوار پیش بینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است.

پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببییند با حوادث پیش بینی نشده ای مواجه خواهد شد.

در ضمن رسیدن سریع به اهداف نیز می تواند معنی داشته باشد.

و همینطور ایجاد مزاحمت برای مردم

تعبیر خواب موتور خریدن

1ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب، علامت آن است که با مشکلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند کرد.

2ـ دیدن موتور از کار افتاده در خواب، علامت آن است که یکی از خویشاوندان خود را از دست می دهید.