خواب دیدم که النگوهای طلای زیادی در دستانم هست و برق می زنند و خیلی زیبا هستند. احساس خوبی در خواب داشتم. به نظر شما تعبیر این خواب چیست؟

به طور کلی خواب النگوی طلا برای مردان بد است و برای زنان خوب است.

آنتی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که در دست النگو دارید که دوست یا نامزد شما آن را هدیه داده است نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج می کنید.

امام صادق (ع) می فرمایند:

دیدن دستبند (النگو) در خواب نشانه دوازده چیز است:

1- برادر

2- خواهر

3- شریک

4- دوست

5- رفیق و همراه

6- فرزند

7- قوت و نیرومندی

8- توانایی

9- ولایت و حکومت

10- مال

11- محبت

12- پیشه و زراعت


عکس نوشته تعبیر خواب النگوی طلا


ابن سیرین گوید:

دیدن النگو یا دستبند در خواب زنان را شوهر است و مردان را اندوه و غم و تنگدستی.

تعبیر خواب گم کردن النگو

اگر دختری در خواب ببیند که النگویش را گم کرده است، در آینده دچار مشکلات فراوان میشود و با زیانها رو به رو می شود.

تعبیر خواب پیدا کردن النگو

اگر در خواب النگویی پیدا کردید، نشانه ی آن است که دارای ثروت زیادی می شوید.


برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر