جمله عکس و تصاویر فاز سنگین، یادداشت های تصویری کنایه دار با موضوع دخترای آهن پرست واسه متن پروفایل، تصویرهای نوشته دار جدید و مطلب هایی با تیکه های به روز در مورد آهن پرست بودن...، جمله های تصویری و تکست های بامعنی، استاتوس های خیلی خاص و قشنگ با عنوان آهن پرست برای پروفایل، طراحی شده مناسب سلیقه های شما.


عکس پروفایل آهن پرست


میدانی رفیق... نه زیبایم... نه مهربان... فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست... فقط برای خودم هستم... خوده خودم... صبورم و سنگین... سرگردان... مغرور... قانع... با یک پیچیدگی ساده... و مقداری بی حوصلگی زیاد... برای تویی که چهره را میپرستی نه سیرت آدمی را... هیچ ندارم... راهت را بگیر و برو... حوالی ما توقف ممنوع است...

عکس آهن پرستی

آره رفیق حرفام سنـــــگـیــــــــنه… تو گوشت نمیــــــــــره!!! بگیر تـخت بخـواب!! عشـق امروزی یعنی تنهایی عشـق یعنی پول و تیپ و زبون بازی عشق یعنی: آهن پرستی و مانکن پرستی / یه موقع هایی میبینم تنهایی به خیلی بودنای امروز می ارزه

عکس متن دار آهن پرستی

اگـــــه میـــــبینی هـــــنوز تنـــــهام، بـــــخاطر عـــــشق تـــو نیســــت، مـــــن فقـط مـــــیترسم. میتـــــرسم هـــــمه مثـــــل تــــــــــو باشنـــــد... تـــــو عاشـــــق آهـــــن و آهـــــن پـــــرست بـــــودی، و کـــــاش مـــــن آهنـــــگری بـــــلد بـــــودم.

تصاویر آهن پرستی


عکس راجب آهن پرست بودن


وقتی به دختران سرزمینم میگویی آهــــــن پرســــــت... بدان کم نیستند مردان انــــــــدام پرســـــــــت...