ابن سیرین میگوید دیدن پارچ شکسته شده در خواب برای مردان به نشانه ی زن است و برای زنان نیز به معنی و تعبیر مرد است اگر زن و یا دختر مجردی خواب ببینید پارچی در منزلش شکسته میشود دل و قلب او توسط مردی اشنا میشکند اگر مردی مجرد یا متاهل خواب ببینید پارچ در خانه شکسته میشود زن و یا دختری دل و قلب او را می شکند همچنین ابراهیم کرمانی نوشته است بازی کردن با احاساست انسان خانم یا اقا معنی و تعبیر پارچ شکسته در خواب است

تعبیر خواب شکسته شدن پارچ آب خوری در دستان مرده چیست؟

اگر کسی ببینید بدست مرده یک پارچ اب میدهد و پارچ در دستا های مرده به هر علی میشکند دلیل بر اینکه از همسر و یا معشوق خود بخاطر انواع گرفتاری ها و یا اختلاف سلیقه ها جدا میشود دقت داشته باشید پارچ در خواب های ما بیشتر به معنی سلیقه و یا انتخاب است و شکستن آن نیکو نیست و میتواند به عنوان ناسزگاری سازش نکردن عدم تفاهم و... تفسیر شود

اگر دیدی که دیگران پارچ اب را اعم از جنس شیشه ای یا کریستال از بالا به زمین می اندازند و میشکنند دلیل بر اینکه با جمعی زیاد در خانواده ی خویش وارد بحث و مشاجره میشوی