شامی کباب کی غذای مورد علاقه برای ایرانیان است که تعبیر خواب ان را اشنایی و یا دوستی کردن با فردی است که در اینده در سر راه ما قرار میگرید در واقع میتوان ایجاد یک رابطه جدید را با یک دوست و یا یک همدم چه مذکر و چه مونث برای تعبیر خواب کباب شامی به کار برد

یکی از معبران می نویسد سرخ کردن گوشت که در اینجا منظور کباب ان است و ریختن ان در داخل ظرف های فلزی یا پوبی و خوردن آن به نشانه ی زن است اگر پسر مجردی ببینید در حال خوردن کباب شامی است با زنی جوان و زیبا روبه رو و شانا میشود اگر دختر و یا زن مجردی خواب کباب شامی را ببینید با جنس مخالف خود رابطه ای جدید را شروع میسازد

تعبیر خواب خوردن شامی کباب با مرده دوستان خانواده و یا غریبه ها یک معنا را میرساند

در این ماه بنظر میرسد شما دنبال خواسته ای باشید که اطرافیان شما و عرف جامعه آن را نمی پسندند! مانند معشوقی جوانتر یا مسن تر از خودتان، لباسی یا مقامی که در خور شما نیست و خلاصه هر چیزی که عرف جامعه آن را از شما نمیپذیرد.

اگر این مساله را آگاهانه انتخاب کرده اید، اشکالی ندارد و به دنبالش بروید، مشروط به اینکه حرف و حدیث دیگران را به جان بپذیرید و انتظار تایید عموم را نداشته باشید در غیر اینصورت آرامش زندگی تان به هم خواهد خورد ؛ اینک لحظه انتخاب است

اگر دیدی در حال جویدن و یا خوردن شامی هستی در روزهای اینده منتظر رویارویی با شخصی باش که انتظار دیدارش را داشتی