تعدادی از معبران برای تعبیر خواب دیدن مادربزرگی که فوت کرده است گفته اند  پیشنهاد یک سفر بسیار عالی به تو می‌شود پس موقعیت را از دست نده و با این سفر روحیه‌ات را تقویت کن.یعنی تفریح رفتن به گشت و گذار و یا زیاد شدن برکت و نعمت معنی این خواب است که البته در اینجا ما نظر تمامی معبران را راجب این موضوع برسی خواهیم کرد که هر کدام نیز مرتبط به عنوان هستند

تعبیر خواب دیدن مادر بزرگ فوت شده

احساس خستگی و افسردگی می‌کنی. باید یک مرخصی کوتاه گرفت و در کنار خانواده بود.

اگر نزدیک صبح خواب مادربزرگ فوت شده را یدید دلیل است که به قدر آن آتش اهل آن دیار را از رحمت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که مادربزرگش او را با خود میبرد ، به عذاب پادشاه گرفتار شود.

تعبیر خواب مادربزرگ فوت شده ابن سیرین

ایشان میگوید اگر او را ناراحت دید دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در حال کار کردن بود، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در حال گریه کردن بود، دلیل که او را در زندان کنند. اگر حال او را وخیم دید، دلیل که محبوس و هلاک شود.

تعبیر خواب دیدن مادر بزرگ فوت شده دانیال کرمانی

 دانیال  گوید: دیدن مادربزرگ مرده به خواب، دلیل بر خادمی بود تمیز. اگر بیند لباس نو داشت، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل شود. اگر بیند عریان بود، دلیل که خادم از وی جدا شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که مادربزرگش را در بغل گرفته است، دلیل که کاری کند که مردم را از آن راحت بود و او مضرت رسد. اگر بیند که به او کمک میکرد، دلیل منفعت بود....

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مادر بزرگی که در این دنیا نیست و فوت کرده است به خواب، بر سه وجه باشد. اول: خادم. دوم: یاری مهربان. سوم: شاگردی بزرگ.   

و اما سوالاتی نیز درباره تعبیر خواب مادر فوت شده بود که در همین قسمت پاسخ داده شده

 حضرت امام جعفر صادق فرماید: مادر فوت شده درخواب بر سه وجه است. اول: قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: کدخدای سرای.  اگر مردی این خواب را ببیند دلیل که شوهرش بمیرد، یا ...

 حضرت دانیال گوید: دیدن مادر مرده در خواب، دلیل آهستگی مردم است و زینت و جمال. اگر دید مادرش به ایشان میخندد، دلیل است بر زیادتی زینت او. اگر به خلاف این بیند، دلیل است که حق مردم در گردن او بود و بعضی می گویند:اگر مادرش را گریان و ناراحت بدید، دلیل که از جائی که خبر ندارد مال یابد.