سلام در این مطلب با خصوصیات بد و منفی متولدین هر ماه بصورت جداگانه آشنا خواهید شد متولد هر ماه دارای دسته ای از ویژگی های مثبت و منفی در زندگی میباشد که در جای خود خواندنی و قابل تامل است چرا که اکثر این توضیحات با چیزی که در واقعیت وجود دارد تفاوت چندانی ندارد مثلا تا یاد داشته ایم متولدین ماه اردیبهشت را انسان هایی مهبان بسیار خونسرد و ریلکس مرد واقعی زندگی و دانسته اند که اگر دقت کنید اردیبهشت ماهی ها همیشه با همین ویژگی های مثبت بوده اند و رفتار کرده اند

در پایین فهرست وار به این ویژگی های بد برای متولد 12 ماه سال پرداخته ایم

خصوصیات منفی متولدین هرماه:

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه فروردین
۱ :عصبی وسمج

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه اردیبهشت
۲ :انتقادناپذیر وغروربیجا

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه خرداد
۳ :دمدمی وچندشخصیتی

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه تیر
۴ :نامرد و آدم فروش

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه مرداد
۵ :لجباز ومغرور

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه شهریور
۶ :پرحرف وخسیس

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه مهر
۷ :منت گذار وعشق ریاست

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه آبان
۸ :کلاش ومتقلب

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه آذر
۹ :عصبی واسترس زا

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه دی
۱۰ :قدرنشناس و دورو

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه بهمن
۱۱ :یک دنده وحساس

خصوصیات بد و منفی متولدین ماه اسفند
۱۲ :کینه ای